messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายนิยม โยหาสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 091-8628083
ร้อยตรีจรูญ ฉายประดิษฐ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 061-1392072
นายทองพูน โพธิมณี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 083-6010041
นายทองอ่อน หนองโสดา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 089-5762232
account_box สมาชิกสภา
นายนิกร เกลือสีโท
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 098-5199308
นายมงคลชัย ไร่รัตน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 082-2583490
ส.ต.ท. บุญมี เนืองนันท์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 089-5762232
นางณัฐสุดา พูดเพราะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 1
โทร : 082-8451415
นายบวร มังคะรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 2
โทร : 085-7389177
นายอำพันธ์ แก้วไวยุทธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 3
โทร : 092-8649164
นายสวัสดิ์ รักษาภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 4
โทร : 087-8630136
นายนิกร เกลือสีโท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 5
โทร : 098-5199308
นายยุทธนา สุภารีย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 6
โทร : 065-8872385
นางวิลาวัลย์ หรรษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 7
โทร : 084-5845864
นายมงคลชัย ไร่รัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 8
โทร : 082-2583490
นายศักดิ์ชาย ฉายไสว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 9
โทร : 093-1026790
นายทรัพย์ เฉื่อยกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 10
โทร : 080-2702451
นายชูชาติ ดอนสมจิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 11
โทร : 064-1718671
นายคำเภา ภูแล่นเร็ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 12
โทร : 088-5372743
นายผดุง ศรีทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 13
โทร : 091-8340094
นายบุญเพ็ง ขันประมาณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 14
โทร : 085-7432683
นางบังอร หนองโสดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 15
โทร : 092-6933822
นางสาววนิดา เขจรสัตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 16
โทร : 098-7467696
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ส.ต.ท. บุญมี เนืองนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 089-5762232
นายปรีชา วิชาชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 064-5241485
-
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : -
-
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : -
ส.ต.ท. บุญมี เนืองนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-5762232
นางนิตยา สินธุโคตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 064-2913777
นายธีรยุทร ภูขันซ้าย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 095-1686015
account_box สำนักปลัด
-
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : -
-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : -
นางสาวทิพย์ภาภรณ์ ไผ่พูล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 080-1691553
-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : -
นางสาวนิภาภรณ์ บุตรศรีรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทร : 064-2529245
นางสาวยิ่งรัตน์ สระแก้ว
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร : 088-5621153
นางอรอุมา เขจรรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 087-9739675
นายประกาศิต ภูบรรทัด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0970763598
account_box กองคลัง
-
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : -
นางสุภา ผลสว่าง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 086-2208938
นางสาวสมจิตร เสริฐผล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 098-6536783
นางสาวจิดาภา สีลาพัฒน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 064-3242525
นางนพวรรณ จรบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 098-1698904
account_box กองช่าง
-
นักบริหารงานช่าง
โทร : -
นางสาวพชิรารัชต์ ดิศวัฒน์ภาคิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 080-1635414
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนิตยา สินธุโคตร
นักบริหารงานการศึกษา
โทร : 095-2917491
นางสาวพิชญ์สินี วิชัยโย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 089-0687122
นายปฐมพงษ์ แกมขุนทด
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
โทร : 082-3718204
นางนิชุดา เพิ่มศิลป์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง
โทร : 080-1508371
นางปานตะวัน คำไสย์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองผ้าอ้อม
โทร : 081-0567828
นางเยาวเรศ อุ่นคำ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกกลางสมเด็จ
โทร : 083-3394406
นางสาวกัญญารัตน์ ยุพานิช
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนชาด
โทร : 087-0716665
นางสาวเอมอร โชสูงเนิน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว
โทร : 085-7183959
นางสาวศิริกร สะภา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงคำพัฒนา
โทร : 095-3156254
นางมะลิวรรณ์ กั้วอาจนา
ครู คศ.๑
โทร : 062-1807627
account_box กองสวัสดิการและสังคม
นายธีรยุทร ภูขันซ้าย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 095-1686015
นายภาณุวัฒน์ ปุณขันธุ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 095-1698254
นายวัฒนา พรดอนก่อ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 095-1833871

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง