องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นตำแหน่ง) grade
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2560 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : pageview22

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ กถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : pageview38

folder หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
folder หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานของ อบต. พ.ศ. 2558 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง