ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562

ชื่อไฟล์ : qPfE4FPThu15842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้