ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดเตรียมสถานที่ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง