ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานของ อบต. พ.ศ. 2558

ชื่อไฟล์ : hGeLoSSThu23851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้