ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบล จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง