ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนชาด หมู่ 8 ตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง