ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง