ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำวารสาร รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง