ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง